19 września 2020 r. weszła  w życie nowelizacja ustawy Prawa budowlanego, wprowadzająca liczne zmiany, o których pisaliśmy we wcześniejszych wpisach.

 

Jakie jeszcze zmiany wnosi nowe prawo budowlane?

 

 • Dotyczące projektu budowlanego
 • Dotyczące odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych
 • Pozwolenie na budowę już bez określonego wzoru
 • Nowe prawo budowlane a unieważnienie decyzji o pozwoleniu na budowę
 • Samowola budowlana w nowym prawie budowlanym

Zmiany dotyczące projektu budowlanego

Projekt budowlany zostaje rozdzielony na:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu
 • projekt architektoniczno-budowlany
 • projekt techniczny.

Dotąd projekt budowlany był jednolitym dokumentem zawierającym projekt zagospodarowania działki, projekt architektoniczny budowlany oraz projekt techniczny.

Po nowelizacji będzie on podzielony na kolejne etapy.

Najpierw zatwierdzany będzie projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym w drodze decyzji o wydaniu pozwolenia na budowę.

Projekt techniczny przedkładany będzie organowi nadzoru budowlanego dopiero na etapie składania wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Zmiany dotyczące odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych

Od września 2020 roku zmieniły się zasady uzyskiwaniu zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, czyli przepisów określających warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych.

Dotąd organ administracji architektoniczno-budowlanej mógł udzielić zgody na odstępstwo przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Teraz może to również zrobić przed zmianą decyzji pozwolenia na budowę.

Zgoda na odstępstwo może być udzielona pod warunkiem pozytywnych opinii:

 • wojewódzkiego inspektora sanitarnego w przypadku odstępstw dotyczących wymagań higieniczno zdrowotnych
 • wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków.

W przypadku odstępstw od przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie lub zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego zgoda jest udzielana w postanowieniu komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Ważne! Wprowadzono zakaz udzielania zgody na odstępstwo podczas trwania procedury legalizacji samowoli budowlanej.

Pozwolenie na budowę już bez określonego wzoru

Decyzja o pozwoleniu na budowę była wydawana na podstawie wzoru określonego w rozporządzeniu. Było to problematyczne dla osób, które starają się o pozwolenie, bo rozporządzenie i sam wzór często się zmieniały.

Od 19 września 2020 roku organy administracji architektoniczno-budowlanej nie będą stosować obowiązującego wzoru decyzji o pozwoleniu na budowę określonego w rozporządzeniu. Decyzja będzie wydawana zgodnie z wymogami określonymi w Kodeksie Postępowania Administracyjnego, bez określonego wzoru.

Nowe prawo budowlane a unieważnienie decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie przepisów obowiązujących do 19 września 2020 roku decyzję o pozwoleniu na budowę można było uchylić w dowolnym czasie.

Nowe przepisy wprowadzają zasadę, że decyzja o pozwoleniu na budowę nie zostanie unieważniona, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 5 lat. Z kolei decyzja o pozwoleniu na użytkowanie nie zostanie unieważniona, jeżeli upłynęło 5 lat od dnia, w którym stała się ostateczna.

Samowola budowlana w nowym prawie budowlanym

Dotychczasowe przepisy obejmowały jedno postepowanie legalizacyjne w przypadku samowoli budowlanych, czyli wszczęcia i prowadzenia robót budowlanych bez pozwolenia na budowę lub bez zgłoszenia.

Od września 2020 roku obowiązuje dodatkowe postępowanie w sprawie rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych z naruszeniem ustawy, tak zwane uproszczone postępowanie legalizacyjne dla samowoli budowlanych obiektów budowlanych lub części obiektów budowalnych zbudowanych bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, gdy od zakończenia budowy upłynęło co najmniej 20 lat.

Uwaga! Nie można wszcząć uproszczonego postępowania legalizacyjnego, jeśli przed 19 września 2020 roku dla samowoli budowlanej wydany został nakaz rozbiórki.

Decyzja o nakazie rozbiórki zostanie wydana w przypadku:

 • niezłożenia wniosku o legalizację budowy w terminie
 • wycofania wniosku o legalizację budowy
 • nieprzedłożenia, w wyznaczonym terminie, dokumentów legalizacyjnych
 • niewykonania, w wyznaczonym terminie, postanowienia o usunięciu nieprawidłowości w dokumentach legalizacyjnych
 • nieuiszczenia opłaty legalizacyjnej w terminie
 • kontynuowania budowy mimo postanowienia o wstrzymaniu budowy.