Na jakich zasadach odbywa się rozliczenie i umorzenie subwencji Tarcza Finansowa PFR 1.0.?

Kto może liczyć na umorzenie 100 procent subwencji?

Na jakich zasadach pozostali przedsiębiorcy dokonają zwrotu subwencji?

Umorzenie 100% subwencji Tarcza Finansowa PFR 1.0

Tarcza Finansowa PFR 1.0

Niedługo minie dokładnie rok od uruchomienia programu wsparcia dla polskich przedsiębiorców Subwencja Tarcza Finansowa PFR 1.0. Program w swoim założeniu miał pomóc przedsiębiorcom, którzy odczuli skutki przestoju gospodarczego w związku z koronawirusem.

Wsparcie zakładało również umorzenie subwencji Tarcza Finansowa PFR 1.0 w ściśle określonych przypadkach.

Niedawno PFR, jako instytucja udzielająca wsparcia zmienił regulamin programu.

W pewnych przypadkach możliwe jest całkowite umorzenie subwencji ( wcześniej było to max. 75 %)

Niedługo mija 12 miesięcy od dnia otrzymania środków a zatem konieczne będzie rozliczenie pomocy.

Warto wiedzieć na jakich zasadach odbywa się rozliczenie i umorzenie subwencji Tarcza Finansowa PFR 1.0.

Nowa, zmieniona wersja regulaminu PFR będzie obowiązywać od 28.04.2021 r.

Zgodnie ze zmianą możliwe będzie możliwe umorzenie 100% wartości otrzymanej Subwencji Tarcza Finansowa PFR 1.0.

Umorzenie niestety nie obejmie wszystkich, w szczególności nie wszystkie branże.

Warunki dla przedsiębiorców (zarówno mikro, jak i MŚP) są następujące:

 1. prowadzenie działalności przez cały czas od daty przyznania wsparcia do daty wydania decyzji określającej kwotę subwencji do zwrotu. Warunek będzie spełniony jeżeli działalność w tym czasie nie była zawieszona, nie otworzono likwidacji lub postępowania upadłościowego/restrukturyzacyjnego,
 2. co najmniej 30% spadek przychodów ze sprzedaży alternatywnie: (A) w okresie od 1.04.2020 r. do 31.12.2020 r. w porównaniu do okresu od 1.04.2019 r. do 31.12.2019 r. lub (B) w okresie od 1.10.2020 r. do 31..12.2020 r. w porównaniu do okresu od 1.10.2019 r. do 31.12.2019 r.;
 3. brak statusu przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji na dzień 31.12.2019 r.,

Jest jeszcze czwarty warunek, który należy spełnić aby uzyskać przywilej w postaci braku konieczności zwrotu wsparcia – posiadanie odpowiedniego kodu PKD.

Całkowite umorzenie subwencji Tarcza 1.0 - jakie kody PKD?

Zgodnie z regulaminem programu ostatnim wymogiem  do uzyskania całkowitego umorzenia subwencji Tarcza 1.0 jest faktyczne wykonywanie działalności  ujawnionej w CEIDG albo KRS wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.  co najmniej jeden z niżej wskazanych rodzajów działalności, sklasyfikowanych zgodnie z PKD (nie musi być przeważające):

 • 29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
 • 12.Z Pozostałe drukowanie;
 • 13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
 • 14.Z Introligatorstwo i podobne usługi;
 • 42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
 • 71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
 • 10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
 • 20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
 • 10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
 • 10.B Ruchome placówki gastronomiczne;
 • 21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
 • 29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
 • 30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
 • 11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
 • 12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
 • 13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
 • 14.Z Działalność związana z projekcją filmów;
 • 20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
 • 11.Z Działalność agencji reklamowych;
 • 20.Z Działalność fotograficzna;
 • 21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
 • 11.A Działalność agentów turystycznych;
 • 12.Z Działalność organizatorów turystyki;
 • 90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
 • 90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej;
 • 90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 • 51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
 • 52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
 • 59.A Nauka języków obcych;
 • 59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • 90.A Działalność fizjoterapeutyczna;
 • 90.D Działalność paramedyczna;
 • 01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
 • 02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
 • 04.Z Działalność obiektów kulturalnych;
 • 02.Z Działalność muzeów;
 • 11.Z Działalność obiektów sportowych;
 • 12.Z Działalność klubów sportowych;
 • 13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
 • 19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;
 • 21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
 • 29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia
 • i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach
 • lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;
 • 29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej
 • niesklasyfikowana;
 • 29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
 • 01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich;
 • 04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
 • 11.B Działalność pośredników turystycznych;

Umorzenie 100% Tarcza PFR 1.0 - wyjątkowe przypadki

Nawet jeżeli Twoje PKD nie łapie się na którąkolwiek z ww. branż PFR umożliwia umorzenie 100% Tarczy PFR 1.0 w jeszcze jednym przypadku. Przypadek ten opisywany jest w regulaminie jako “wyjątkowy” i tak samo wyjątkowe i wyśrubowane są niestety jego warunki:

W wyjątkowych przypadkach, PFR może podjąć decyzję o zmianie zwolnienia z obowiązku zwrotu Subwencji Finansowej dla więcej niż 75%, mając na uwadze indywidualną sytuację danego Mikroprzedsiębiorcy/MŚP.

Jeżeli masz zatem więcej niż 75% spadku przychodów ze sprzedaży warto zwrócić się do PFR o całkowite umorzenie subwencji.

Umorzenie subwencji Tarcza Finansowa PFR 1.0 dla pozostałych przedsiębiorców

Jeżeli, przedsiębiorca nie załapał się na powyższe warunki dotyczące umorzenia 100% subwencji to wracamy do pierwotnych założeń. Zgodnie z nimi przedsiębiorca mógł liczyć maksymalnie na 75% umorzenia otrzymanej kwoty wsparcia. Na taki przywilej mogą jednak liczyć mikroprzedsiębiorcy, którzy utrzymali firmę przez całe 12 miesiecy oraz utrzymali średnioroczne zatrudnienie pracowników w firmie. Zgodnie z §4 ust. 5 Regulaminu:

Łącznie, Mikroprzedsiębiorca, który utrzymał co najmniej 100% poziomu zatrudnienia, może zachować (bez obowiązku zwrotu) 75% całkowitej wartości Subwencji Finansowej, a w przypadku spadku zatrudnienia o więcej niż 50%, brak obowiązku zwrotu Subwencji Finansowej dotyczy 25% jej wartości.

W przypadku jednak, jeżeli Mikroprzedsiębiorca zaprzestał prowadzenia działalności w ciągu 12 miesięcy od otrzymania wsparcia, otworzył likwidację, tudzież otwarte zostało postępowanie upadłościowe/restrukturyzacyjne konieczny będzie zwrot 100 procent kwoty. Podobnie zresztą w przypadku MŚP.