Przewidziana pomoc w Tarczy 6.0. adresowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców z branż, które zdaniem ustawodawcy najciężej odczuły skutki obostrzeń związanych z koronawirusem. Podstawowym kryterium uzyskania wsparcia jest kod PKD rodzaju przeważającej działalności danej firmy. Z tarczy 6.0 skorzystają przede wszystkim przedsiębiorcy z branży gastronomicznej, fitness, targowej, estradowej, filmowej, rozrywkowej i rekreacyjnej, fotograficznej i fizjoterapeutycznej. 

 

KIEDY WCHODZI W ŻYCIE?

Kwestię wejścia w życie poszczególnych przepisów ustaw regulują tzw. przepisy intertemporalne. Daty wejścia w życie form pomocy w Branżowej Tarczy Antykryzysowej 6.0 są następujące:

 • 19 grudnia 2020 r.
  – dofinansowania do wynagrodzenia pracowników,
  – dotacja 5000 zł.
 • 30 grudnia 2020 r.
  – zwolnienie z płacenia składki ZUS,
  – dodatkowe świadczenie postojowe.
 • 15 stycznia 2021 r.
  – świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne.

CO CI PRZYSŁUGUJE?

Przedsiębiorcy mogą liczyć na następującą pomoc:

 • bezzwrotna dotacja dla małych i mikro przedsiębiorców do 5.000 zł,
 • dopłata z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wynagrodzeń pracowników w kwocie 2.000 zł za każde miejsce pracy, na 3 miesiące.
 • jednorazowe tzw. ,,postojowe’’ w kwocie 2.080 zł dla podmiotów, które na dzień 30 września b.r. prowadziły działalność związaną z określonymi w Ustawie kodami PKD (od 30 grudnia 2020 r.)
 • dodatkowe świadczenia postojowe dla branży turystycznej i rekreacyjnej
 • zwolnienia ze składek ZUS za listopad 2020 r.

KOMU PRZYSŁUGUJE?

Tobie, jeśli 30 września 2020 r. prowadziłeś pozarolniczą działalność gospodarczą i rodzaj przeważającej działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oznaczony jest następującym kodem:

 • 47.71.Z – sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.72.Z – sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.81.Z – sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
 • 47.82.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
 • 47.89.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
 • 49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • 56.10.A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
 • 56.10.B – ruchome placówki gastronomiczne,
 • 56.21.Z – przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
 • 56.29.Z – pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
 • 56.30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów,
 • 59.11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 • 59.12.Z – działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
 • 59.13.Z – działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 • 59.14.Z – działalność związana z projekcją filmów,
 • 59.20.Z – działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 • 74.20.Z – działalność fotograficzna,
 • 77.21.Z – wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
 • 79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
 • 79.90.C – pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 • 85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 • 85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
 • 85.53.Z – pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
 • 85.59.A – nauka języków obcych,
 • 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • 86.10.Z – działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego (o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych) lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
 • 86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna,
 • 86.90.D – działalność paramedyczna,
 • 90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 • 90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 • 90.04.Z – działalność obiektów kulturalnych,
 • 91.02.Z – działalność muzeów,
 • 93.11.Z – działalność obiektów sportowych,
 • 93.13.Z – działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
 • 93.19.Z – pozostała działalność związana ze sportem,
 • 93.21.Z – działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
 • 96.01.Z – pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
 • 96.04.Z – działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

DOTACJA 5000 ZŁ Z TARCZY 6.0 DLA SAMOZATRUDNIONYCH, MIKRO I MAŁYCH FIRM

W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może udzielić ze środków Funduszu
Pracy jednorazowo dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej
działalności, kodami:

 • 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Kolejne 2 istotne warunki skorzystania z dotacji 5000 zł są następujące:

 • przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w październiku albo listopadzie 2020 roku powinien być niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 roku
 • prowadzenie działalności gospodarczej i niezawieszenie jej wykonywania na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r.

Dotacja udzielana jest na podstawie umowy

 • Ustalenie prawa do dotacji następuje na wniosek mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy, składany wyłącznie w formie elektronicznej do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na jego siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy, do dnia 31 stycznia 2021 r.

Wysokość dotacji

 • Dotacja może być udzielona do wysokości 5000 zł.
  Przychód z tytułu udzielonej dotacji nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki pochodzące z dotacji nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Środki te, w razie ich
  przekazania na rachunek płatniczy, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego
  tytułu wykonawczego.

Jak wykorzystać dotację?

 • Należy wykorzystać ją wyłącznie na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Do bieżących kosztów działalności gospodarczej zaliczyć możemy te wszystkie wydatki, które przedsiębiorca musi ponieść dla zapewnienia sprawnego i płynnego działania swojej firmy w bieżącym okresie rozliczeniowym.

Czy dotacja jest zwrotna?

 • Dotacja nie będzie podlegała zwrotowi pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.

Jak złożyć wniosek o dotację?

 • Wniosek o dotację 5000 zł należy złożyć elektronicznie do powiatowego urzędu pracy (PUP) właściwego ze względu na miejsce prowadzenie działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora PUP. W dniu 19 grudnia 2020 r. na stronie praca.gov.pl pojawiła się możliwość składania wniosków elektronicznych o dotację 5000 zł. Wnioski będzie można składać do 30 stycznia 2021 r.

DODATKOWE ŚWIADCZENIE POSTOJOWE Z TARCZY 6.0

Branżowa Tarcza Antykryzysowa wprowadza dodatkowe świadczenie postojowe dla przedsiębiorców pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności kodem:

 • 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Dodatkowe świadczenie postojowe może otrzymać przedsiębiorca z wyżej wskazanej branży, który:

 • wcześniej skorzystał ze świadczenia postojowego (złożył wniosek RSP-D, RSP-DB),
 • rodzaj Twojej przeważającej działalności oznaczony jest kodem PKD wymienionym w ww. punkcie na dzień 30 września 2020 r.
 • zanotował spadek przychodu z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 roku.

Wysokość świadczenia

 • Dodatkowe świadczenie postojowe przyznawane jest w kwocie takiej samej, jak wcześniej wypłacone świadczenie postojowe (2 080 zł albo 1 300 zł).

Kiedy nie otrzymasz świadczenia?

Nie otrzymasz jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego, jeśli na 31 grudnia 2019 r. byłeś w trudnej sytuacji i na dzień złożenia wniosku o wypłatę świadczenia nadal tak jest, tj.:

 • spełniasz kryteria kwalifikujące do objęcia lub jesteś objęty postępowaniem upadłościowym,
 • otrzymałeś pomoc na ratowanie, której nie spłaciłeś lub pomoc na restrukturyzację i nadal podlegasz restrukturyzacji.

Jak złożyć wniosek?:

 • Wniosek o dodatkowe świadczenie postojowe można składać od 30 grudnia 2020 r. przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wniosek ten oznaczony jest symbolem  RDZ-DD6. Ostateczny termin na składanie wniosków upływa w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

DOFINANSOWANIA DO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW

Dofinasowanie wynagrodzeń pracowników może otrzymać przedsiębiorca prowadzący na dzień 30 września 2020 roku działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako rodzaj przeważającej działalności kodami:

 • 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.20.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Podstawowe warunki uzyskania dofinansowania:

 • wywołany epidemią COVID-19, spadek przychodu z działalności o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,
 • terminowe regulowanie do końca 3 kwartału 2019 roku zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy – chyba że zawarta została z ZUS umowa lub wydana została decyzja urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia, pod warunkiem terminowego opłacania rat lub skorzystania z odroczenia terminu płatności,
 • brak podstaw do ogłoszenia upadłości,
 • względem przedsiębiorcy nie może być prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne.

Co jeszcze warto wiedzieć?

 • Aby pracownik mógł zostać objęty dofinansowaniem, musi on pracować u danego przedsiębiorcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku, a jego wynagrodzenie nie może być wyższe niż  300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.
 • W jednym miesiącu można skorzystać tylko z jednej formy dofinansowania wynagrodzeń pracowników. Jeśli w danym miesiącu przedsiębiorca otrzymał już dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z innej formy pomocy mającej na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19, to nie może on już skorzystać z dofinansowania przewidzianego w Tarczy 6.0.

Wysokość dotacji: 

 • Kwota dofinansowania to 2000 zł na miesiąc dla jednego pracownika przez okres 3 miesięcy kalendarzowych.  W tym czasie, pracodawcę obowiązywać będzie zakaz wypowiadania umowy z przyczyn niedotyczących pracownika. W przypadku pracowników zatrudnionych na niepełny etat, wysokość dofinansowania obliczana jest proporcjonalnie do wielkości etatu.

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE DLA OSÓB WYKONUJĄCYCH UMOWY CYWILNOPRAWNE

Osoba, która uzyskuje przychód z umowy cywilnoprawnej (umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło) zawartej do 15 grudnia 2020 r. (włącznie) może ubiegać się o świadczenie postojowe, jeśli przedmiotem takiej umowy jest:

 • działalność twórcza w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audio-wizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,
 • działalność artystyczna w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,
 • działalność techniczna wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych,
 • usług w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 • usługa świadczona na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach w zakresie pozaszkolnych form edukacji i przez przewodników muzeów.

Dodatkowe warunki uzyskania świadczenia postojowego dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne:

 • brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych niż umowa cywilnoprawna,
 • przychód z umowy cywilnoprawnej  w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku (w III kwartale 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 5168,93 zł)

Wysokość świadczenia?

 • Maksymalna kwota świadczenia postojowego z Tarczy 6.0 dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne to 2080 zł. Jeśli suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku wynosi do 1299,99 zł, to świadczenie postojowe przysługiwać będzie w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Jak złożyć wniosek?

 • Wniosek o świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne można składać od 15 stycznia 2021 r. przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wniosek ten oznaczony jest symbolem RSP-CD6. Ostateczny termin na składanie wniosków upływa w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA SKŁADEK Z TARCZY BRANŻOWEJ

O zwolnienie z opłacania składek wnioskować mogą przedsiębiorcy (także samozatrudnieni) prowadzący działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), jako rodzaj przeważającej działalności, kodami:

 • 49.39.Z, 55.10.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 71.11.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.03.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z albo świadczącego usługi na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902), oznaczone kodem 79.90.A, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59, 85.60.Z, albo prowadzącego muzeum w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach niebędące instytucją kultury, o zakończonym procesie organizacji muzeum i wpisanym do wykazu muzeów, o którym mowa w art. 5b ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach,

W przypadku tych branż zwolnienie przysługuje za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r., po spełnieniu następujących warunków:

1) posiadanie zgłoszenia jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r.,

2) przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania tych składek był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.,

3) złożenie deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do dnia 31 października 2020 roku (chyba że przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku ich składania).

 

Zwolnienie ze składek za listopad 2020

Przysługuje:

 • 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

W przypadku tych branż zwolnienie przysługuje po spełnieniu następujących warunków:

1) posiadanie zgłoszenia jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r.,

2) spadek o 40 % przychodu z działalności w listopadzie 2020 w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 roku,

3) złożenie deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 roku (chyba że przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku ich składania).

Uwaga:

 • Zwolnienie ze składek ZUS w ramach Tarczy 6.0, przysługiwać będzie także wtedy gdy składki za okres wskazany we wniosku zostały już uiszczone. W takim wypadku, po otrzymaniu informacji o zwolnieniu z opłacania składek, należy wystąpić z wnioskiem o ich zwrot. Jeśli brak będzie zaległości w ZUS – nadpłata zostanie zwrócona.

Jak złożyć wniosek?

 • Wniosek o zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 r. można składać od 30 grudnia 2020 r., a najpóźniej do 31 stycznia 2021 r. przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wniosek ten oznaczony jest symbolem  RDZ-B6.

 

DODATKOWE ŚWIADCZENIE POSTOJOWE DLA BRANŻY TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ

Kogo dotyczy?

Jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, kodem:

 • 49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • 77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 79.11.A – działalność agentów turystycznych,
 • 90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 • 90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 • 93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • 93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
 • 55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
 • 79.12.Z – działalność organizatorów turystyki,
 • 93.11.Z – działalność obiektów sportowych.

Jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać ze świadczenia?

Otrzymasz dodatkowe świadczenie postojowe jeśli:

 • rodzaj Twojej przeważającej działalności oznaczony jest kodem PKD wymienionym w punkcie „Kogo dotyczy?”,
 • przychód z tej działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) w miesiącu przed tym, w którym składasz wniosek, jest niższy co najmniej o 75% w stosunku do tego, który uzyskałeś w tym samym miesiącu w 2019 r.,
 • wcześniej skorzystałeś ze świadczenia postojowego – otrzymałeś co najmniej jedno świadczenie.

Co zyskasz?

 • Otrzymasz środki finansowe w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie postojowe (2 080 zł albo 1 300 zł).
 • Możesz otrzymać dodatkowe świadczenie postojowe maksymalnie trzy razy.

Jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać z dodatkowego świadczenia postojowego kolejny raz?

 • Musisz zaznaczyć we wniosku (RSP-DD), że występujesz o kontynuację wypłaty świadczenia i złożyć w nim oświadczenie, że sytuacja materialna wykazana we wniosku o dodatkowe świadczenie postojowe nie uległa poprawie.
 • Nie możesz wystąpić o kontynuację wypłaty świadczenia dodatkowego, jeśli nie złożyłeś wniosku o dodatkowe świadczenie postojowe.
 • Nie możesz złożyć wniosku o kontynuację wypłaty świadczenia dodatkowego w tym samym miesiącu, w którym składasz wniosek RSP-DD pierwszy raz.

Jak złożyć wniosek?

 • Możesz złożyć wniosek (RSP-DD) tylko elektronicznie:
 • Możesz złożyć wniosek najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.