1.10.2020 r., weszła w życie pierwsza część przepisów ustawy z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Głównym adresatem tarczy 5.0 jest branża turystyczna.

Tarcza 5.0 zakłada m.in. wsparcie w zakresie zwrotu turystom pieniędzy za odwołane imprezy turystyczne w związku z COVID-19, oraz dodatkowe świadczenia postojowe i zwolnienia z ZUS dla wskazanych działalności w obszarze turystyki.

 

ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS:

Zgodnie z przepisami przysługuje ono wyłącznie podmiotom, które na dzień złożenia wniosku prowadzą działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 (jako rodzaj przeważającej działalności) kodami:

 • Pozostały transport lądowy pasażerski,
 • Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych
 • Działalność agentów turystycznych;
 • Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
 • Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub  rekreacji organizowanych;
 • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

 

Podmioty  ubiegające się o zwolnienie ze składek ZUS będą musiały spełnić następujące warunki:

 • uzyskanie statusu płatnika składek przed dniem 30 czerwca 2020 r.;
 • złożenie wniosku o zwolnienie z opłacania należnych składek do dnia 30 listopada br.;
 • osiągnięcie niższego o co najmniej o 75% przychodu z działalności, uzyskanego w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek, w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.;
 • złożenie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do dnia 31.10.2020 r,.

 

Jeżeli opłaciłeś ZUS za okres 07-09.2020 i uzyskasz pozytywną odpowiedź na wniosek o zwolnienie to będziesz miał możliwość żądać zwrotu zapłaconych składek lub zaliczenia ich na poczet dalszych należności.

 

 

 

POSTOJOWE

Na mocy przepisów ustawy ze świadczenia postojowego po raz pierwszy będą mogły skorzystać agencje i przewodnicy turystyczni, a z dodatkowego świadczenia postojowego podmioty prowadzące, określoną w Polskiej Klasyfikacji Działalności, działalność określoną jako przeważającą w zakresie:

 • pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
 • wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
 • działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
 • działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
 • działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;
 • pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

 

Do powyższego grona nie zaliczono przedsiębiorców o PKD: 55.10.Z –  Hotele i podobne obiekty zakwaterowania oraz 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

 

Podmioty  ubiegające się o postojowe będą musiały spełnić następujące warunki:

 • uzyskanie statusu płatnika składek przed dniem 30 czerwca 2020 r.;
 • wcześniej skorzystały ze świadczenia postojowego
 • złożenie wniosku o zwolnienie z opłacania należnych składek do dnia 30 listopada br.;
 • osiągnięcie niższego o co najmniej o 75% przychodu z działalności, uzyskanego w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek, w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.;
 • dodatkowe postojowe przysługuje w takich samych kwotach jak dotychczas i również trzykrotnie.

 

Z kolei agenci turystyczni i piloci wycieczek (PKD 79.11.A, 79.90.A) otrzymają postojowe na innych zasadach.

agenci turystyczni

 • rozpoczęli prowadzenie pozarolniczej działalność gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r.,
 • zamieszkują na terytorium RP, mają obywatelstwo RP, Państwa Członkowskiego UE, Państwa Członkowskiego EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej lub są cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium RP,
 • odnotowali przestój w prowadzeniu tej działalności gospodarczej w następstwie wystąpienia COVID-19,
 • nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że podlegają ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

przewodnicy turystyczni – piloci  

 • zamieszkują na terytorium RP, mają obywatelstwo RP, Państwa Członkowskiego UE, Państwa Członkowskiego EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej lub są cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium RP,
 • odnotowali przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej w następstwie wystąpienia COVID-19,
 • zawiesili prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 sierpnia 2019 r.,
 • działalność ma charakter sezonowy i w 2019 r. była wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy.

 

Piloci wycieczek otrzymają dodatkową pomoc nawet jeżeli zawiesili działalność przy czym zawieszenie może nastąpić po dniu 31 sierpnia 2019 a ich działalność ma charakter sezonowy i w 2019 r. była wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy.

 

Przepisy ustawy dotyczące świadczenia postojowego, dodatkowego świadczenia postojowego i zwolnienia ze składek ZUS wejdą w życie w dniu 15 października.