Oświadczenie o rozliczeniu subwencji finansowej PFR [wniosek o umorzenie]

Rozpoczął się proces rozliczania i umarzania subwencji dla mikroprzedsiębiorców oraz MŚP wypłaconych w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju 1.0.

Wzór Oświadczenia o Rozliczeniu Subwencji Finansowej PFR pojawił się już na kontach bankowości elektronicznej części przedsiębiorców, którzy skorzystali z subwencji PFR 1.0. Zaproponowany przez PFR wzór oświadczenia o rozliczeniu środków z subwencji finansowej powinien zostać zweryfikowany przez beneficjenta, opatrzony podpisem, a następnie odesłany do PFR. Polski Fundusz Rozwoju od 31 maja 2021 roku rozpocznie wydawanie decyzji w przedmiocie umorzenia subwencji. Z kolei pierwsze spłaty subwencji powinny  rozpocząć się 25 czerwca 2021 roku.

 

Jaki jest czas na wypełnienie Oświadczenia o Rozliczeniu Subwencji Finansowej?

Rozliczenie subwencji PFR następuje przez wypełnienie oświadczenie o rozliczeniu środków z subwencji PFR 1.0. Powinno zostać ono odesłane za pośrednictwem bankowości internetowej do PFR nie wcześniej niż pierwszego dnia po upływie 12 miesięcy liczonych od dnia wypłacenia subwencji finansowej oraz nie później niż w terminie 10 dni roboczych od upływu 12 miesięcy liczonych od dnia wypłacenia subwencji finansowej. Podpisując przygotowane przez PFR Oświadczenie o Rozliczeniu subwencji, potwierdzamy jednocześnie iż PFR wskazał poprawną kwotę do zwrotu.

  • Przykład:
    Subwencja została wypłacona beneficjentowi 18 maja 2020 r. W takim wypadku, przed 18 maja 2021 r., beneficjentowi udostępniona zostanie w bankowości internetowej propozycja rozliczenia. W ciągu następnych 10 dni roboczych (Od 18.05.2021 do 1.06.2021) beneficjent powinien zweryfikować poprawność propozycji rozliczenia i złożyć Oświadczenie o Rozliczeniu Subwencji Finansowej.

Kto nie musi rozliczać subwencji PFR 1.0?

Obowiązek rozliczenia środków z subwencji PFR 1.0 nie dotyczy kilku kategorii beneficjentów. Są to przedsiębiorcy:

– którzy dokonali spłaty subwencji finansowej w całości,
– względem których PFR wystosował wezwanie do zwrotu subwencji finansowej,
– nie posiadający umowy o prowadzenie rachunku bankowego oraz umowy o świadczenie usług bankowości elektronicznej w banku, za pośrednictwem którego zawarli umowę subwencji finansowej.

 

Jak złożyć Oświadczenie o Rozliczeniu Subwencji Finansowej

Procedura rozliczenia subwencji  jest inicjowana w bankowości internetowej banku, za pośrednictwem którego zawarta została umowa subwencji finansowej. Niezależnie od tego czy jest to bank ING, mBank, Santander, Pekao, czy też inny bank, może ją przeprowadzić zarówno sam beneficjent, jak i inna osoba działająca w jego imieniu, której przekazany zostanie dostęp do bankowości elektronicznej w tym banku.

W zależności czy jest to bank ING, mBank, Santander, Pekao, czy też inny bank, Oświadczenie o Rozliczeniu Subwencji może zostać przesłane w formie odrębnego pliku *.pdf, bądź też formularza do wypełnienia i zaakceptowania przez beneficjenta. W poszczególnych bankach różna jest także forma autoryzacji oświadczenia.

Treść oświadczeń niezbędnych do rozliczenia subwencji finansowej

Poniżej wzory oświadczeń, które są niezbędne do rozliczenia subwencji finansowej PFR na przykładzie MŚP. Wszystkie te oświadczenia powinny znajdować się w propozycji Oświadczenia o Rozliczeniu Subwencji Finansowej.

1. Oświadczenie o uprawnieniu do reprezentacji

wzór oświadczenia beneficjenta:
Osoba działająca w imieniu Beneficjenta oświadcza, ze jest uprawniona do reprezentacji Beneficjenta, w tym do złożenia niniejszego Oświadczenia oraz dokonywania wszelkich innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy:
a. w związku z pełnieniem odpowiedniej funkcji, z której wynika uprawnienie do samodzielnej reprezentacji Beneficjenta (np.: ) albo w związku z charakterem formy w jakiej Beneficjent wykonuje działalność gospodarcza (Oświadczenie podpisuje): TAK/NIE;
b. w związku z posiadanym przez te osobę pełnomocnictwem do samodzielnej reprezentacji udzielonym przez Beneficjenta: TAK/NIE.

W przypadku, gdy oświadczenie składane jest osobiście przez osobę fizyczną prowadząca jednoosobową działalność lub też np. członka zarządu uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji, w polu a zaznaczone powinno być TAK, natomiast w polu b – NIE. Jeśli oświadczenie składa pełnomocnik, wówczas w polu a zaznaczamy NIE, natomiast w polu b – TAK.

2. Oświadczenie o prawdziwości danych

wzór oświadczenia beneficjenta:
Osoba działająca w imieniu Beneficjenta potwierdza, że wszystkie informacje przedstawione oraz oświadczenia złożone w niniejszym Oświadczeniu są zgodne z prawdą i jest świadoma odpowiedzialności karnej za przedstawianie fałszywych informacji oraz złożenie fałszywych oświadczeń: TAK/NIE.

Wymagane jest zaznaczenie pozycji TAK.

3. Oświadczenie o związaniu postanowieniami umowy

wzór oświadczenia beneficjenta:
Beneficjent oświadcza, że pozostaje związany postanowieniami Umowy oraz potwierdza, że wszystkie oświadczenia składane w imieniu Beneficjenta w Umowie w związku z uzyskaniem Subwencji Finansowej lub w związku z Umową są uznawane za złożone od dnia zawarcia Umowy: TAK/NIE/NIE DOTYCZY.

Odpowiedź TAK jest wymagana, gdy uprzednio pomimo takiego obowiązku, nie zostało złożone pełnomocnictwo do banku.

4. Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku przeniesienia rezydencji podatkowej

wzór oświadczenia beneficjenta:
Beneficjent oświadcza, że dopełnił obowiązku przeniesienia rezydencji podatkowej głównego beneficjenta rzeczywistego na obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego w terminie maksymalnie 9 miesięcy od dnia udzielenia Subwencji Finansowej, w związku ze złożonym oświadczeniem Beneficjenta o którym mowa w § 1 ust.11 Umowy: TAK/NIE/NIE DOTYCZY. Oświadczenie to dotyczy przede wszystkim beneficjentów, którzy nie posiadają rezydencji podatkowej na terenie EOG lub posiadają rezydencję podatkową w raju podatkowym.

Treść oświadczenia o którym mowa w § 1 ust.11 Umowy:

Przedsiębiorca oświadcza, że Przedsiębiorca posiada rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz jego działalność została zarejestrowana na
terytorium Polski w Krajowym Rejestrze Sądowym albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz jego główny beneficjent rzeczywisty nie posiada
rezydencji podatkowej w ‘raju podatkowym’ . Dodatkowy opis pola – beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna wywierająca decydujący wpływ na działalność
przedsiębiorcy. Szczegółowa definicja beneficjenta rzeczywistego znajduje się w art. 2 ust. pkt 1 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu. ‘Raj podatkowy’ to jurysdykcja niechętna współpracy do celów podatkowych, wskazana w Konkluzji Rady UE w sprawie zmienionego unijnego
wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych (2020/C 64/03).

5. Oświadczenie o danych kontaktowych

Należy zweryfikować czy podane informacje (adres/e-mail/nr telefonu) są aktualne.

6. Oświadczenie o kwocie subwencji do umorzenia

wzór oświadczenia beneficjenta:
Beneficjent oświadcza, że wnioskuje o zwolnienie z obowiązku zwrotu Subwencji Finansowej w kwocie nie większej niż: XX zł.

W propozycji Oświadczenia, wpisana zostanie kwota umorzenia obliczona przez PFR. Kwestionowanie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi będzie możliwe wyłącznie w toku postępowania wyjaśniającego, pod warunkiem, że Beneficjent podjął działania mające na celu wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy danymi przedstawionymi w propozycji PFR a stanem faktycznym przed dniem złożenia Oświadczenia o Rozliczeniu (np. wystosował pismo do ZUS/właściwego urzędu skarbowego i będzie w stanie wykazać to PFR).

7. Oświadczenia o stanie zatrudnienia i stracie

wzór oświadczenia beneficjenta:
Beneficjent oświadcza, że średnia liczba Pracowników przez okres pełnych 12 miesięcy kalendarzowych od końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę zawarcia Umowy: XX

Beneficjent oświadcza, że liczba zatrudnianych Pracowników na dzień:

a. 31 grudnia 2019 r. wyniosła: XX;

b. 30 czerwca 2019 r. wyniosła: XX;

c. końca miesiąca poprzedzającego datę zawarcia Umowy wyniosła: XX.

Beneficjent oświadcza, że skala redukcji zatrudnienia zgodnie z danymi wskazanymi w ustępie 1 oraz 2 niniejszego paragrafu wyniosła: XX %.

4. Beneficjent wskazuje następującą wysokość Straty w okresie 12 miesięcy licząc od pierwszego miesiąca, w którym Beneficjent odnotował stratę po 1 lutego 2020 r. lub od miesiąca, w którym udzielona została Subwencja Finansowa, rozumianej w zależności od formy działalności jako:

a. dla MŚP prowadzących księgi rachunkowe – odzwierciedlona w rachunku zysków i strat, strata na sprzedaży z wyłączeniem kosztów amortyzacji
b. dla MŚP rozliczających się na podstawie księgi przychodów i rozchodów – odpowiadającą kwocie wykazanej straty
c. dla MŚP rozliczających się na podstawie karty podatkowej lub na ryczałcie – stratę

na sprzedaży oblicza się jako skumulowany spadek przychodów ze sprzedaży Wykazana przez Beneficjenta Strata wynosi: XX PLN.

W przypadku częściowego umorzenia subwencji finansowej, powyższe dane posłużą do ustalenia w jakiej części subwencja zostanie umorzona. Należy pamiętać, że:

  • Od 0% do 25% kwoty subwencji umarzane jest zależnie od utrzymania stanu zatrudnienia.
    – proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia (Redukcja stanu zatrudnienia o 10% to zwiększenie kwoty zwrotu o 5% kwoty subwencji)
  • Od 0% do 25% kwoty subwencji umarzane jest w zależności od wykazanej skumulowanej straty gotówkowej na sprzedaży.
  • 25% kwoty subwencji umorzone będzie pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej przez 12 miesięcy.
  • 25% kwoty subwencji podlega co do zasady zwrotowi (chyba, że prowadzimy działalność pod jednym z PKD uprawniających do całkowitego umorzenia subwencji  – więcej poniżej w punkcie 11 )

8. Oświadczenie o kodzie PKD działalności.

wzór oświadczenia beneficjenta:
Beneficjent oświadcza, że na dzień:

a. złożenia Wniosku prowadził działalność gospodarczą w ramach następującego kodu PKD: XX
b. 31 grudnia 2019 roku prowadził działalność gospodarczą, która mieści się w liście kodów PKD kwalifikujących do zwolnienia z obowiązku zwrotu Subwencji Finansowej w całości, które zostały wskazane w regulaminie ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” (Regulamin): TAK/NIE.

Kod PKD wskazany w oświadczeniu, musi być kodem ujawnionym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Musi on ponadto wchodzić w zakres działalności faktycznie wykonywanej przez beneficjenta.

Poniżej zamieszczam listę kodów PKD, które uprawniają do złożenia wniosku o umorzenie całkowite subwencji finansowej PFR 1.0:

i. 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
ii. 18.12.Z Pozostałe drukowanie;
iii. 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
iv. 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi;
v. 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
vi. 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
vii. 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
viii. 47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
ix. 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;
x. 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
xi. 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
xii. 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
xiii. 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
xiv. 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
xv. 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
xvi. 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne;
xvii. 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
xviii. 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
xix. 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
xx. 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
xxi. 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
xxii. 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
xxiii. 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;
xxiv. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
xxv. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
xxvi. 74.20.Z Działalność fotograficzna;
xxvii. 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
xxviii. 79.11.A Działalność agentów turystycznych;
xxix. 79.11.B Działalność pośredników turystycznych;
xxx. 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
xxxi. 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
xxxii. 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej;
xxxiii. 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
xxxiv. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
xxxv. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
xxxvi. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
xxxvii. 85.59.A Nauka języków obcych;
xxxviii. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
xxxix. 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna;
xl. 86.90.D Działalność paramedyczna;
xli. 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;

9. Oświadczenia dotyczące spadku przychodów

W oświadczeniu tym, wskazuje się obraną metodę obliczenia spadku przychodów, wysokość przychodów w porównywanych okresach oraz podaje się ujęty procentowo spadek przychodów pomiędzy porównywanymi okresami.

10. Oświadczenie o nie naruszeniu ograniczeń, nakazów i zakazów

wzór oświadczenia beneficjenta:
Beneficjent oświadcza, że nie naruszył, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, ograniczeń, nakazów i zakazów ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1 – 6 i 8 – 12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi: (Dz. U. z 2020 r., poz. 1845), oraz jest świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego lub nierzetelnego oświadczenia w powyższym zakresie i, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadcza, że to oświadczenie jest w całości prawdziwe i rzetelne, a w przypadku, gdyby przed uzyskaniem zwolnienia z obowiązku zwrotu Subwencji Finansowej okoliczności wskazane w niniejszym oświadczeniu uległy zmianie, zobowiązuje się do niezwłocznego złożenia oświadczenia korygującego: TAK/NIE.

Konieczność zaakceptowania tego oświadczenia wiąże się z faktem, iż zgodnie z art. 23 ustawy z 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, naruszenie przez przedsiębiorcę ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemii, stanowi podstawę odmowy udzielenia pomocy publicznej. Poniżej treść przepisu, który o tym stanowi:

art. 23 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19

Naruszenie przez przedsiębiorcę ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 i 2112), stanowi podstawę odmowy udzielenia pomocy publicznej, w szczególności wsparcia finansowego udzielanego na podstawie art. 2a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 i 2112).

11. Oświadczenie o wydatkowaniu subwencji zgodnie z umową

wzór oświadczenia beneficjenta:
Beneficjent oświadcza, że Subwencja Finansowa została wydatkowana zgodnie z § 7 ust. 1 lit.b) i c) Umowy: TAK/NIE

§ 7 ust. 1 lit.b) i c) Umowy:

Przedsiębiorca zobowiązuje się:
(b) że środki z subwencji finansowej przeznaczy wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na
nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego podmiotu;
(c) że nie przeznaczy środków z subwencji finansowej na płatności do właściciela,
ani osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem Przedsiębiorcy;

Wskazanie odpowiedzi TAK jest niezbędne w celu uzyskania umorzenia subwencji w całości bądź części.

12. Oświadczenia o spełnieniu warunków umorzenia subwencji PFR

wzór oświadczenia beneficjenta:
Beneficjent oświadcza, że:

a. na dzień złożenia Oświadczenia prowadzi działalność gospodarczą, w szczególności działalność nie została zawieszona ani wykreślona z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego: TAK/NIE
b. na dzień złożenia Oświadczenia nie otworzył likwidacji na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych: TAK/NIE
c. na dzień złożenia Oświadczenia nie zostało w stosunku do niego otwarte postępowanie upadłościowe na podstawie Prawa Upadłościowego oraz według najlepszej wiedzy Beneficjenta nie istnieją przesłanki do złożenia wniosku w przedmiocie ogłoszenia jego upadłości: TAK/NIE
d. na dzień złożenia Oświadczenia nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie Prawa Restrukturyzacyjnego oraz według najlepszej wiedzy Beneficjenta nie istnieją przesłanki do złożenia wniosku w przedmiocie rozpoczęcia postępowania restukturyzacyjnego Beneficjenta: TAK/NIE
e. prowadził działalność gospodarczą nieprzerwanie w okresie od dnia przyznania Subwencji Finansowej, do dnia złożenia Oświadczenia: TAK/NIE

W celu uzyskania umorzenia całkowitego lub częściowego subwencji finansowej, beneficjent musi spełnić powyższe warunki oznaczone literami od a do e. Zaznaczenie odpowiedzi TAK, jest oświadczeniem o potwierdzeniu spełnienia tych warunków. Należy mieć na uwadze, iż oświadczenia te, zgodnie z treścią oświadczenia z punktu 2, składane są pod groźbą odpowiedzialności karnej. NIE oznacza niezłożenie takiego oświadczenia i jednocześnie niespełnienie warunku.

13. Oświadczenie o konieczności uwzględnienia danych innych podmiotów

wzór oświadczenia beneficjenta:
Beneficjent oświadcza, że w celu wyliczenia Subwencji Finansowej podlegającej zwrotowi we właściwej wysokości zachodzi konieczność uwzględnienia danych finansowych lub danych dotyczących zatrudnienia innych podmiotów, z uwagi na to, że:

a. Beneficjent uległ przekształceniu, podziałowi lub połączeniu (w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych) w okresie mającym wpływ na wyliczenie wartości Subwencji Finansowej podlegającej zwrotowi przez Beneficjenta (tj. pomiędzy dniem uzyskania Subwencji Finansowej a dniem złożenia Oświadczenia): TAK/NIE;

b. Beneficjent działa w strukturze wielooddziałowej (posiada oddziały, które działają pod odrębnymi NIP): TAK/NIE.

Oświadczenie to dotyczy beneficjentów, którzy pomiędzy dniem uzyskania Subwencji Finansowej a dniem złożenia Oświadczenia ulegli przekształceniu, podziałowi lub połączeniu, lub też działają w strukturze wielooddziałowej. W przypadku, gdy takie okoliczności nie zachodzą – zaznaczamy NIE.