Pracownicze Plany Kapitałowe

Obowiązek przystąpienia do programu w październiku jest nie tylko dla przedsiębiorców zatrudniających od 20 do 49 pracowników ale także tych firm, które zatrudniają od 50 do 249 pracowników.

 

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

Pracownicze Plany Kapitałowe zostały wprowadzone przepisami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342).

PPK są dobrowolną formą oszczędzania przez pracowników na ich przyszłą emeryturę.
Na pracodawcy ciąży obowiązek umożliwienia pracownikom skorzystania z takiej możliwości. Zostali oni zobowiązani do podpisania umowy o zarządzanie PPK z wybraną przez siebie instytucją finansową oraz podpisania w imieniu pracowników umowy o prowadzenie PPK w ustawowo wskazanych terminach.

 

Terminy:

Pracodawcy którzy na dzień 30 czerwca 2019 r. zatrudniali od 50 do 249 osób oraz Ci którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. zatrudniali od 20 do 49 osób zostali zobowiązani do podpisania umowy o zarządzanie PPK do dnia 27 października 2020 r. a umowy o prowadzenie PPK do dnia 10 listopada 2020 r

Przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. zatrudniali mniej niż 20 pracowników mogą spełnić ustawowy obowiązek dopiero w 2021 r.

 

Szczegóły: 

 • STAN ZATRUDNIENIA 50-249 osób  (TERMIN WERYFIKACJI ZATRUDNIENIA 30/06/2019)
 • WYBÓR INSTYTUCJI FINANSOWEJ  27/10/2020
 • TERMIN PODPISANIA UMOWY O ZARZĄDZANIE PPK 27/10/2020
 • TERMIN PODPISANIA UMOWY O PROWADZENIE PPK 10/11/2020

 

 • STAN ZATRUDNIENIA 20-49 osób  (TERMIN WERYFIKACJI ZATRUDNIENIA – 31/12/2019)
 • WYBÓR INSTYTUCJI FINANSOWEJ  27/10/2020
 • TERMIN PODPISANIA UMOWY O ZARZĄDZANIE PPK 27/10/2020
 • TERMIN PODPISANIA UMOWY O PROWADZENIE PPK 10/11/2020

 

 • PONIŻEJ 20 OSÓB
 • WYBÓR INSTYTUCJI FINANSOWEJ  23/04/2021
 • TERMIN PODPISANIA UMOWY O ZARZĄDZANIE PPK 23/04/2021
 • TERMIN PODPISANIA UMOWY O PROWADZENIE  10/05/2021

 

Stan zatrudnienia

Ustawa o PPK definiuje krąg osób, do których odnosi się możliwość korzystania z dodatkowego oszczędzania w ramach PPK.

Za osobę zatrudnioną w rozumieniu ustawy o PPK uznaje się:

 • wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, z wyłączeniem
 • pracowników młodocianych oraz przebywających na urlopach górniczych i
 • urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla,
 • zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się
 • przepisy o zleceniu, jeżeli ukończyły 18 rok życia,
 • tytułu członkostwa w radzie,
 • ukończyły 18 rok życia,
 • kółek rolniczych,

jeżeli z ww. tytułów są objęci obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

Dokonując weryfikacji zatrudnienia pracodawca powinien wziąć pod uwagę:

 • osoby przebywające na urlopach rodzicielskich,
 • osoby przebywające na urlopach wychowawczych,
 • osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich,
 • osoby zatrudnione na niecały etat, przy czym każda osoba zatrudniona na część
 • etatu będzie zaliczana jako jedna osoba zatrudniona (nie sumuje się etatów lecz osoby zatrudnione),
 • osoby przebywające na urlopach bezpłatnych, w przypadku gdy w miesiącu, w którym przypada termin weryfikacji zatrudnienia, uzyskały przychód ze stosunku pracy i stanowi on podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Składki 

Minimalna kwota, którą przedsiębiorca wdrażający PPK będzie musiał przekazać w imieniu pracownika do wybranej instytucji finansowej na jego indywidualne konto wyniesie miesięcznie:

 • 2% wynagrodzenia brutto pracownika (składka pracownika),
 • 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika (składka sponsorowana przez pracodawcę).

Przedsiębiorca, a także uczestnik programu mogą podjąć decyzję o podwyższeniu stawki podstawowej (pracownika i sponsorowanej), nie więcej jednak niż do wysokości 4% wynagrodzenia brutto pracownika dla każdej z nich.

Osoba, której miesięczne wynagrodzenie nie przekracza kwoty 120% płacy minimalnej może zadeklarować wpłatę niższej wpłaty podstawowej do maksymalnie 0,5%.

 

Jaka instytucja  finansowa?
 • Przedsiębiorcy zatrudniający więcej niż 20 pracowników do dnia 27 października br. muszą wybrać instytucję finansową oraz podpisać z nią umowę o zarządzanie PPK.
 • Trochę więcej czasu mają przedsiębiorcy zatrudniający poniżej 20 pracowników – wybór i podpisanie umowy o zarządzanie z instytucją finansową będą mogli dokonać do 23 kwietnia 2021 r.
 • Lista instytucji finansowych, oferujących prowadzenie i zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi jest prowadzona przez Polski Fundusz Rozwoju – jest dostępna na stronie internetowej PFR.

Decyzję o wyborze instytucji finansowej pracodawca powinien podjąć w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową a w przypadku jej braku, w uzgodnieniu z wybranymi przedstawicielami pracowników. Pracodawca będzie mógł samodzielnie podjąć decyzję z jaką instytucją finansową będzie współpracował tylko w razie braku porozumienia na miesiąc przed upływem terminu na zawarcie umowy o zarządzanie PPK.

 

Umowy o zarządzanie PPK

Po dokonaniu przez przedsiębiorcę wyboru instytucji finansowej i zawarciu z nią umowy o zarządzanie PPK, przedsiębiorca będzie musiał zawrzeć instytucją finansową umowę o prowadzenie PPK w imieniu wszystkich osób zatrudnionych, które:

 • są zatrudnione powyżej 3 miesięcy,
 • nie ukończyły 55 roku życia lub nie złożyły deklaracji o rezygnacji z PPK,
 • ukończyły 55 rok życia ale nie ukończyły 70 lat i złożyły wniosek o przystąpienie do PPK.

 

Krąg podmiotów, które zostały zwolnione z obowiązku utworzenia PPK
 • mikroprzedsiębiorcy, u których wszystkie osoby zatrudnione złożą podmiotowi zatrudniającemu deklarację rezygnacji z PPK;
 • pracodawcy, którzy wdrożyli Pracownicze Programy Emerytalne, z zastrzeżeniem, że wysokość składki odprowadzanej w ramach tego programu wynosi co najmniej 3,5% wynagrodzenia brutto pracownika, a programem jest objętych przynajmniej 25% załogi;
 • pracodawcy będący osobą fizyczną, którzy zatrudniają, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tego podmiotu, osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby.

 

Sankcje za brak wdrożenia PPK oraz inne naruszenia przepisów ustawy

Niedopełnienie przez nich ustawowych obowiązków może skutkować dotkliwymi karami grzywny, często zależnymi od rozmiaru przedsiębiorstwa (funduszu płac w firmie). Wśród kar znajdują się kary grzywny:

 • za niepodpisanie w terminie umowy o zarządzanie PPK – do 1,5% funduszu płac,
 • za nakłanianie pracownika do rezygnacji z PPE – do 1,5% funduszu płac,
 • za niepodpisanie w imieniu pracownika umowy o prowadzenie PPK – od 1 000 zł do 1 000 000 zł,
 • za nieterminowe dokonywanie wpłat do PPK– od 1 000 zł do 1 000 000 zł,
 • za nieprzekazywanie danych pracowników do instytucji finansowej – od 1 000 zł do 1 000 000 zł,
 • za brak dokumentacji PPK w firmie – od 1 000 zł do 1 000 000 zł.