Kto przyznaje jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł dla obywatela Ukrainy?

Jakie warunki musi spełnić uciekinier z Ukrainy, aby otrzymać zasiłek 300 zł?

Na co może wydać te pieniądze? Czy jest wzór urzędowy wniosku o świadczenie pieniężne dla Ukraińców?

Czym jest jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywatela  Ukrainy?

 

„Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł”, to rodzaj zasiłku dla uciekinierów z Ukrainy.

Przedstawiciele rządu określają go jako zasiłek „na dzień dobry”. Podkreślają w ten sposób, że kwota 300 zł jest wsparciem w początkowym okresie pobytu obywateli Ukrainy w Polsce.

Kto może otrzymać zasiłek 300 zł?

Jednorazowe świadczenie 300 zł  może otrzymać obywatel Ukrainy, którego:

 1. pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy i który
 2. został wpisany do rejestru PESEL.

W praktyce jednorazowe świadczenie pieniężne otrzymają osoby, które wjechały do Polski od 24 lutego 2022 r.

Czy zasiłek 300 zł jest na rodzinę, która uciekła z Ukrainy, czy na osobę?

Jednorazowe świadczenie 300 zł jest na osobę. Otrzyma je każdy obywatel Ukrainy spełniający wymogi specustawy.

Przykład

Do Polski 2 marca 2022 r. wjechała z Ukrainy 4-osobowa rodzina obywateli Ukrainy. Każdy z jej członków ma prawo do 300 zł jednorazowego świadczenia pieniężnego. Rodzina otrzyma więc 1200 zł. Każdy z jej członków będzie musiał złożyć osobny wniosek. Nie ma zbiorczego wniosku dla rodziny. 

Czy niezbędny jest PESEL, aby obywatel Ukrainy otrzymał jednorazowe świadczenie 300 zł?

Tak, niezbędny jest PESEL, aby Ukrainiec otrzymał jednorazowe świadczenie 300 zł. Ustawa nie przewiduje żadnego wyjątku od tego wymogu.

Kto przyznaje jednorazowe świadczenie 300 zł?

Organem właściwym w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego jest wójt, burmistrzprezydent miasta właściwy ze względu na miejsce pobytu tej osoby.

 

Na co obywatel Ukrainy może wydać 300 zł jednorazowego świadczenia?

Pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę przeznaczona jest na utrzymanie. Art. 31 specustawy wskazuje przykłady takich wydatków. Jest to w szczególności pokrycie wydatków na:

 1. żywność,
 2. odzież,
 3. obuwie,
 4. środki higieny osobistej oraz
 5. opłaty mieszkaniowe.

Czy obywatel Ukrainy musi dokumentować wydatki z tytułu jednorazowego świadczenia 300 zł?

 

Nie, przepisy nie wprowadzają żadnego wymogu dokumentowania tych wydatków albo trybu kontroli ze strony gminy na co został wydany zasiłek 300 zł przez obywatela Ukrainy.

 

Beneficjent świadczenia 300 zł, nie musi gromadzić rachunków i faktur.

Czy jest wzór urzędowy wniosku o wypłatę zasiłku 300 zł dla migrantów z Ukrainy?

 

Nie ma wzoru urzędowego wniosku o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł dla obywateli Ukrainy.

Dla porównania, taki urzędowy formularz obowiązuje w przypadku świadczenia pieniężnego dla osób pomagającym Ukraińcom. Jest przyznawane na podstawie art. 13 specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Wartość świadczenia to prawdopodobnie 40 zł za jeden dzień udzielania pomocy. Przysługuje ono każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Świadczenie pieniężne z tego tytułu przysługuje nie dłużej niż za okres 60 dni. Przy czym okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Tak więc w przypadku świadczenia „40 zł przez 60 dni” wniosek ma charakter urzędowy. Natomiast w odniesieniu do jednorazowego świadczenia 300 zł nie ma wzoru urzędowego wniosku.

Jakie informacje trzeba podać we wniosku o wypłatę 300 zł jednorazowego świadczenia dla obywatela Ukrainy?

Art. 31 ust. 5 specustawy określa elementy wniosku o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego zawiera dane osoby składającej wniosek lub dane osoby, w imieniu której wniosek jest składany:

 1. imię (imiona) i nazwisko;
 2. datę urodzenia;
 3. obywatelstwo;
 4. płeć;
 5. rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy
 6. serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
 7. informację o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 8. adres pobytu;
 9. dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile je posiada;
 10. numer PESEL.

Ośrodek pomocy społecznej, centrum usług społecznych albo inna jednostka organizacyjna gminy, do celów udzielania pomocy związanej z zasiłkiem 300 zł dla Ukraińców, przetwarza dane osób wymienionych w tych wniosku.

Czy gmina musi wydać decyzję o przyznaniu jednorazowego świadczenia 300 zł dla obywatela Ukrainy?

 

Nie. Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł dla obywatela Ukrainy, nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Jedynie odmowa przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego wymaga wydania decyzji. Tu decyzja jest niezbędna, aby umożliwić niedoszłemu beneficjentowi świadczenia 300 zł uruchomienie procedury odwoławczej, a potem skierowanie sprawy do sądu.

 

Powyższe zasady pozwolą  na sprawne przyznawanie zasiłku 300 zł dla uciekinierów z Ukrainy.

Zasady te sprawdziły się przy dodatku osłonowym.

Dzięki nim gminy nie muszą sporządzać, a przede wszystkim doręczać decyzji. Wymóg doręczenia decyzji w sytuacji braku stałego adresu zamieszkania w Polsce Ukraińców, byłby często niewykonalny. Dodatkowo powodowałby wydłużenie wypłaty 300 zł dla uciekinierów.

Ułatwienia w pracy dla gmin wypłacających zasiłek 300 zł dla uciekinierów z Ukrainy

 

Ustawodawca wprowadził ułatwienie w postaci prostego udzielania w strukturach gmin pełnomocnictw do prowadzenia postępowań o przyznanie i wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł dla Ukraińców, którzy uciekli przed wojną ze swojej ojczyzny.

 

Organ właściwy może upoważnić, w formie pisemnej do prowadzenia postępowania w tych sprawach, a także do wydawania w tych sprawach decyzji:

 • swojego zastępcę,
 • pracownika urzędu albo kierownika ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych – dyrektora centrum usług społecznych, lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy,
 • a także inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych – dyrektora centrum usług społecznych, lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy.

art. 31 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Dz.U. z 2022 r. Poz. 583